කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය සම්බන්ධ සමීක්ෂණයකට සහය වන්න - Guide to CSE

Hot

Wednesday, October 12, 2011

කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය සම්බන්ධ සමීක්ෂණයකට සහය වන්න


මෙම සමීක්ෂණය සිදු කරන්නේ, ආයෝජකයින් කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය කරද්දී, ඔවුන්ගේ ආයෝජන තීරණ ගැනීමට සමාගම් වල වාර්ෂික වාර්තා එහෙම ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂා කිරීමටයි.
මෙම සමීක්ෂණය සිදු කරන්නේ Sri Lanka Institute of Information Technology හි ආචාරනියක්. ඉතින් Guide To CSE සමඟ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබත් මේ සඳහා යම් සහයක් දෙතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.
මේ පහළින් තිබෙන්නේ ඒ සමීක්ෂණයට අදාල පෝරමයට තිබෙන සබැඳියයි. එය ඔබට අදාල විදිහට නිවැරදි තොරතුරු වලින් පුරවන්න. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEswWGI0SlBiNXpjMUt0MTF4VzM0aVE6MQ


ස්තුතියි.

1 comment:

  1. commercial bank කොටස් මිලදී ගැනීම පිළිබද අදහසක් පබා දිය හැකිද?

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්/උදහස්/යෝජනා/චෝදනා මෙහි ලියන්න.
ගැටළුද යොමු කරන්න. (ගැටළු Contact Form හරහාද යොමු කළ හැක.)

Post Top Ad